فیلم/ حال و هوای ورزشگاه آزادی پیش از شروع دربی

مشرق نیوز :

https://dailybulletin.ir/17/03/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1/