کتاب کیفرگذاری منتشر شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا حجت الاسلام غلامرضا پیوندی در مقدمه کتاب کیفرگذاری نوشت: کیفر یکی از مهمترین موضوعات حقوق کیفری می باشد که لازم است از جنبه های گوناگون بحث و بررسی شود. یکی از جهات مهم این موضوع، مسئله وضع کیفر در مرحله تقنین است که قانونگذار باید بر اساس ضوابط و اصول مشخص، برای هر جرمی متناسب با اهداف و فلسفه کیفر و با توجه به نقش آن در رساندن حقوق کیفری به اهداف خود، کیفر انتخاب کند. (ص. ۱۹)

وی افزود: مسئله مهم اینکه مرحله کیفرگذاری به وسیله قانونگذار باید بر چه پایه و اصول استوار باشد؟ درکنار بیان اصول و مبانی راهنما، چه معیارهایی در تعیین و وضع کیفر می‌تواند توجه شود؟ این امر به عنوان موضوعی مهم باید به طور مستقل بحث و بررسی شود. این موضوع در حقوق کیفری اسلام در دو بخش کیفرهای معین یعنی حدود و قصاص و کیفر های نامعین یعنی تعزیرات به بیان و بررسی دیدگاههای گوناگون نیاز دارد. (همان)

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: قانونگذار ایران بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل چهارم که باید منطبق بر موازین اسلامی مقررات کیفری را وضع کند، در مرحله انتخاب کیفر برای جرم و وضع اصول و قواعد حاکم بر تعیین کیفر هایی که به طور کامل در اختیار حاکم اسلامی است، در مرحله قانونگذاری می بایست اصول و معیارهایی را با توجه به اهداف و فلسفه کیفر به عنوان مبنا و چراغ راه تبعیت نماید. البته در مورد مجازات های مشخص شده مثل حد نیز در مرحله اول آن چه را که از سوی شارع معین شده، باید در قوانین پیش‌بینی کند. البته در خصوص کیفرهای معین، حاکم اسلامی بر اساس شرایط زمان و مکان یا مصالح دیگری که تشخیص می‌دهد، با توجه به مبسوط الید بودنش به اعتبار عناوین ثانوی تغییر یا تبدیل نماید. (ص. ۲۰)

وی درباره ضرورت انتشار این کتاب نوشت: از جمله مهمترین مباحث در حوزه حقوق کیفری که یکی از ارکان مباحث حقوق کیفری محسوب می شود، موضوع کیفر و جنبه های گوناگون در این حوزه است. در مباحث حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، یکی از محوری ترین مسائل، موضوع کیفر است. (همان)

پیوندی افزود: اگر بخواهیم مباحث حقوق کیفری را به اضلاع یک مثلث تشبیه کنیم، یکی از اضلاع سه گانه، مبحث واکنش در برابر جرم می باشد که اصلی ترین واکنش، مجازات یا همان کیفر است. موضوع کیفر و اجرای آن در حوزه علوم جنایی هزینه های سنگینی است که برای تشکیلات قضایی، پلیس، زندان ها و بلکه در سطح جامعه برای برقراری نظم و عدالت مصرف می گردد؛ به همین دلیل باید کیفر را به خوبی شناخت و به درستی اعمال کرد تا هزینه ها به هدر نرود. علاوه بر این موضوع کیفر، حساسیت ها و ظرافت هایی دارد؛ مثلا این که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین شود، ناقض حقوق و آزادی های فردی به حساب می آید؛ ضمن این که در نظام کیفری، اعمال کیفر به طور مستقیم با حیثیت، آبرو و شخصیت انسان ها مرتبط است. (ص. ۲۰)

این کارشناس فقه و حقوق درباره پیشینه تحقیق در زمینه کیفرگذاری به برخی پایان نامه ها و کتاب ها اشاره کرد و از تالیف کتاب های مبانی عدالت جزایی نوشته محمدرضا ظفری، تناسب جرم و مجازات تالیف منصور رحمدل، چرایی و چگونگی مجازات نوشته جعفر یزدیان جعفری و پایان نامه های فلسفه مجازات در اندیشه کیفری غرب و نظام حقوقی اسلام از حسین جعفری و تاثیر فایده گرایی بر جرم انگاری نوشته مجتبی فرح بخش و بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری نوشته جعفر یزدیان جعفری نام برد. (ص. ۲۳)

وی افزود: این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. زیرا ابتدا باید مبحثی را برای بیان مبادی فصول بعدی درنظر بگیرد. به همین دلیل در فصل نخست به عنوان فصل تمهیدی به بحث از مفاهیم اصلی و وابسته مربوط به موضوع بحث همچون مفهوم کیفر، کیفرگذاری، مکاتب حقوقی، آموزه های دینی، اصول، معیار، سیاست جنایی و سیاست کیفری و مباحثی درباره تاریخ و تحولات مربوط به کیفر از منظر مکاتب حقوقی گوناگون از جمله اسلام به اجمال بیان شده است. (ص. ۲۴)

پیوندی اضافه کرد: فصل دوم برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق و پرداختن به مبانی، اصول و معیارهای کیفرگذاری، چالش های فرارو و چگونگی برون رفت از آنها به شکلی منطقی به مبانی کیفرگذاری اختصاص داده شده است که در مبحث نخست به مبانی انسان شناسی و در مبحث دوم، اهداف و فلسفه کیفر به عنوان مبنای دیگر برای دستیابی به اصول و در مرحله بعد، معیارهای کیفرگذاری بررسی شده است. (ص. ۲۵)

فصل سوم برای بیان مهمترین اصول کلی حاکم بر کیفرگذاری همچون اصل کرامت، عدالت، همسویی با مقتضیات زمان و سایر اصول مطرح شده و در فصل چهارم با ابتنای بر مباحث مطرح در فصل های پیشین، نخست مهمترین معیارهای کیفرگذاری و سپس بیان برخی چالش ها مانند مساله مهم و بنیادین موضوعیت یا طریقیت داشتن کیفر و در نهایت نقد و بررسی این چالش ها و ظرفیت های موجود در نظام حقوق کیفری اسلام در دو مبحث مطرح شده است.

کتاب کیفرگذاری مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها در ۳۰۰ نسخه و در ۴۰۰ صفحه از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

کتاب کیفرگذاری منتشر شد