مجازات افرادی که اماکن استعمال مواد مخدر برپا می‌کنند چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان :

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با قانون استعمال مواد مخدر یا فروش آن جرم است و افرادی که به انجام این کار مبادرت می‌ورزند مجرم محسوب می‌شوند.

اما اگر از فروش و استعمال مواد مخدر بگذریم یکی دیگر از مواردی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ایجاد اماکن غیر مجاز برای استعمال مواد مخدر است.

مطابق با قانون افرادی که به منظور استعمال مواد مخدر و در پوشش یک فعالیت مشروع، اماکنی را دایر می‌کنند به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهند شد.

به استناد مادہ ۱۴ قانون مبارزہ با مواد مخدر کسانی که به منظور استعمال مواد مخدر یا دارو‌های روان گردان صنعتی غیر دارویی، مکانی را (هرچند در پوشش یک فعالیت دیگر باشد) دایر کنند و یا آن مکان را ادارہ و مدیریت نمایند به حبس از یک سال تا دو سال و جریمه نقدی از پنج میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق از ۲۰ ضربه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.

بر اساس همیبن ماده قانونی چنانچه مرتکب کارمند دولت یا مؤسسات وابسته به دولت باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

همچنین دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تتمیمی این اشخاص را از حقوق اجتماعی همچون فعالیت صنفی یا اداری محروم کند.

مجازات افرادی که اماکن استعمال مواد مخدر برپا می‌کنند چیست؟