قالیباف انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق را تبریک گفت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش دوشنبه شب ایرنا از خانه ملت، متن پیام تبریک رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق به شرح زیر است:

جناب آقای محمد الحلبوسی
رئیس محترم مجلس نمایندگان
جمهوری عراق
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
خرسندم بهترین تبریکات و تهنیـت هـای خـود را بـه مناسـبت انتخـاب مجـدد جنابعالی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق ابراز کنم.
اطمینـان دارم بـا حمایـت و پشتیبانی مجـالس دو کشـور مناسـبات برادرانـه فیمابین در عرصه‌های گوناگون بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت.
همکاری‌های پارلمانی فیمابین به عنـوان بخـش مهمی از روابـط دوستانه تهـران و بغداد موجـب اسـتحکام و تحکیم روزافـزون مـراودات دو کشـور در عرصـه هـای گوناگون خواهد بود.
در این راستا از جنـاب عـالی بـرای دیـدار از جمهـوری اسلامی ایران دعوت بـه عـمـل می آورم. امیـدوارم در نخستین فرصـت ممکـن جنابعـالی را در تهران ملاقات کنم.
فرصـت را مغتـنـم شـمرده؛ از درگـاه خداونـد متعـال سـلامت و موفقیـت روزافزون جنابعـالی، سـعادت و بهـروزی ملت و دولـت کشـور دوسـت، مسـلمان و همسایه جمهوری عراق را مسالت می کنم.
به گزارش ایرنا، محمد الحلبوسی روز گذشته (یکشنبه) با کسب ۲۰۰ رای موافق بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان عراق در دوره جدید انتخاب شد.

https://dailybulletin.ir/11/01/2022/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3/